Blue Grey Red

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Autoplacemagazine.com แหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร ยานยนต์ ครบวงจร

.

CSR NEWS : มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน มอบทุน 1ล้านบาท แก่เยาวชนภาคใต้

 

 

 

 

 

 

 

   นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 136 ทุน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จาก 14 จังหวัดภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี และนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 14กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

   มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน3 แนวทาง ได้แก่

- ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

   พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดภาคใต้ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนรวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 13 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีเยาวชนภาคใต้ได้รับทุนแล้วจำนวน 1,386 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,250,000 บาท

   สำหรับการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ในเขตภาคใต้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนักศึกษาเข้ารับทุน จำนวน 136ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.      คณะครุศาสตร์                                                                     จำนวน              80        ทุน

2.      คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                      จำนวน                1        ทุน

3.      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                       จำนวน              27        ทุน

4.      คณะวิทยาการจัดการ                                                            จำนวน              18        ทุน

5.      คณะวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ                                            จำนวน                1        ทุน

6.      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            จำนวน                9        ทุน

   นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า “มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอดจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 26 ปี โดยมีพันธกิจหลักคือการมอบ โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน นิสิต และนักศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม และจิตใจ นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้ว มูลนิธิโตโยต้าฯ ยังมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชนผู้รับโอกาสในวันนี้ จะส่งต่อความรู้และโอกาสให้ผู้อื่นต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุดสู่การสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

รับจัดกิจกรรมการตลาด - ส่งเสริมการขาย จัดแรลลี่, ท่องเที่ยว, คาราวาน ฯลฯ โดยทีมงาน( มืออาชีพ )