Blue Grey Red

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Autoplacemagazine.com แหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร ยานยนต์ ครบวงจร

.

CSR NEWS : มูลนิธิโตโยต้าร่วมกับมูลนิธิหมอเสม จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมไทย

 

 

 

 

 

 

   มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ตอบสนองนโยบายใหม่ประจำปี 2561 ลดปัญหาเด็กและเยาวชน ร่วมมือกับมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อร่วมแก้ปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมไทย ระหว่างวันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2561 ที่จังหวัดเชียงราย

 
   มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ตระหนักถึงแนวโน้มของปัญหาเยาวชนที่ถูกละเลยจากพ่อแม่ด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ในการย้ายไปทำงานในเมืองใหญ่ ทำให้ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองและแรงกดดันต่างๆ รอบตัวเยาวชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กในระยะยาว เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือปัญหาติดเกมส์ จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในสังคม เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่

1. ด้านกีฬาและจริยธรรม ส่งเสริมกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล และการอบรมทางศาสนาศีลธรรมและสังคม กล่อมเกลาจิตใจให้เยาวชนเป็นคนดี เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ และมีน้ำใจนักกีฬา

2. ด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้อีกด้วย

3. ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาอาชีพ ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ รวมทั้งชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก รวมไปถึงทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งอาจสร้างแรงบัลดาลใจให้กับเยาวชนในการเลือกอาชีพต่อไปในอนาคต อีกทั้งเยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำร่องครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ 22 - 30 ตุลาคม 2561 และจะจัดขึ้นอีก 3 จังหวัดในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

   มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศ โดยมุ่งหวังว่าเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคมไทย เพื่อร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

รับจัดกิจกรรมการตลาด - ส่งเสริมการขาย จัดแรลลี่, ท่องเที่ยว, คาราวาน ฯลฯ โดยทีมงาน( มืออาชีพ )